SYSTEMY TRANSAKCYJNE

System Transakcyjny - Systemy FW20 - Kontrakty Terminowe - Systemy Forex - EUR/USD - CFD - DAX - SP500 - Inwestycje Giełdowe - Sygnały - Waluty - Szkolenia Mentorskie - Live Trading

Regulamin i Cennik

Regulamin i Cennik

Regulamin usług świadczonych przez DEBAREX zwany dalej Regulaminem

Dokument ten stanowi załącznik do Umowy o Świadczenie Usług przez DEBAREX 

§ 1 Postanowienia ogólne

1. DEBAREX świadczy na zlecenie osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej usługi polegającej na sprzedaży informacji intelektualnej na zamówienie indywidualne Klienta dotyczącej wybranego systemu według specyfikacji Klienta, służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb intelektualnych, zwane dalej w Regulaminie „Usługami”. 

2. Usługa informacyjna prezentowana przez DEBAREX jako całość, ani żaden z jej elementów nie jest, ani nie może być uznany za rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców w rozumieniu ustawy o obrocie instrumentami finansowymi z dnia 29 lipca 2005 roku oraz rozporządzenia ministra finansów w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców z dnia 19 października 2005 roku i wszelkimi późniejszymi zmianami oraz wszystkimi pozostałymi, istniejącymi i obowiązującymi ustawami dotyczącymi rynku finansowego i instrumentów finansowych. Usługa informacyjna DEBAREX nie jest również doradztwem prawnym ani finansowym. Inwestowanie wiąże się z ryzykiem i przed podjęciem decyzji należy wziąć pod uwagę wszystkie dostępne informacje z rożnych źródeł. Korzystający oświadcza, że zapoznał się i zrozumiał zasady działalności, a zwłaszcza wyłączenie odpowiedzialności.

§ 2 Definicje

 • Cennik – wykaz Usług wraz z zestawieniem wysokości opłat oraz zasadami ich naliczania. Nazywany również Cennikiem świadczonych usług,
 • Usługodawca – DEBAREX świadcząca Usługi wymienione w Postanowieniach Ogólnych,
 • Usługobiorca – podmiot, który zawarł z Usługodawcą Umowę o świadczenie usług,
 • Umowa o świadczenie usług – zgodne porozumienie Usługobiorcy z Usługodawcą ustalające ich wzajemne prawa i obowiązki. Na jej podstawie Usługodawca zobowiązuje się świadczyć Usługi na rzecz Usługobiorcy, zwana dalej Umową.

§ 3 Zawarcie i warunki Umowy o świadczenie usług

 1. Zawarcie Umowy o świadczenie usług następuje poprzez zgłoszenie chęci przez Usługobiorcę do skorzystania z niej poprzez pocztę elektroniczną na adres e-mail debarex@wp.pl; systemy@debarex.pl lub poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie www.debarex.pl Zgłoszenie powinno zawierać:
  1. Imię
  2. Nazwisko lub nazwa firmy
  3. Adres zameldowania lub adres siedziby
  4. Adres korespondencyjny
  5. Adres e-mail
  6. Numer telefonu, na który mają być świadczone Usługi
 2. Przesłanie zgłoszenia oznacza, iż Usługobiorca zapoznał się z Regulaminem, Cennikiem oraz Umową i akceptuje warunki i postanowienia w nich zawarte,
 3. Umowa pomiędzy Usługodawcą, a Usługobiorcą zawierana jest na czas określony – na okres 1 miesiąca,
 4. W wyjątkowych okolicznościach Usługodawca zastrzega sobie prawo odmowy zawarcia Umowy.

§ 4 Postanowienia dotyczące świadczonych Usług

 1. Usługobiorca otrzymuje dostęp do Usług w kolejnym dniu roboczym po przesłaniu zgłoszenia, o którym mowa §3.1 oraz po uiszczeniu opłaty i zaksięgowaniu jej na rachunku Usługodawcy.
 2. Usługobiorca będzie korzystał ze świadczonych Usług jedynie na własny użytek – nie może ich udostępniać na rzecz osób trzecich, ani też dokonywać ich edycji i w jakikolwiek sposób ich dystrybuować.
 3. W przypadku nie zastosowania się Usługobiorcy do §4.2 Usługodawca nałoży nań karę umowną w wysokości 10 – krotnej (słownie: dziesięciokrotnej) opłaty wynikającej z Cennika za świadczone Usługi.
 4. Usługobiorca ma obowiązek powiadomienia Usługodawcy o niewłaściwym korzystaniu z Usług przez innych Usługobiorców, jeśli stwierdzi taki przypadek.
 5. Usługobiorca powinien spełniać następujące wymagania:
  1. Posiadać dostęp do Internetu oraz własny, aktywny adres e-mail,
  2. Posiadać dostęp do telefonu komórkowego z możliwością odbioru wiadomości tekstowych SMS,
 6. Usługi będą świadczone za pomocą przynajmniej jednego z wymienionych kanałów dystrybucyjnych:
  1. Aktywny adres e-mail Usługobiorcy
  2. Wiadomość tekstowa SMS na numer telefonu komórkowego wskazanego przez Usługobiorcę
 7. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za sposób wykorzystania świadczonych Usług przez Usługobiorcę. Usługodawca informuje, iż świadczone Usługi mają jedynie charakter informacyjny. Nie stanowią rekomendacji, ani też nie są formą doradztwa inwestycyjnego w myśl przepisów Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi. Świadczone Usługi zawierają jedynie informacje intelektualne dotyczące zamówienia indywidualnego.
 8. Usługodawca nie jest firmą inwestycyjną w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi.
 9. Usługodawca nie wydaje rekomendacji dotyczących jakichkolwiek instrumentów finansowych.
 10. Usługodawca uprzedza Usługobiorcę przed stratami finansowymi mogącymi nastąpić na skutek wykorzystania świadczonych Usług oraz informuje, iż za owe straty nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności.
 11. Usługodawca nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne Usługobiorcy oraz straty w jego kapitale mogące na ich podstawie nastąpić. Decyzje inwestycyjne mogą być podejmowane jedynie na własną odpowiedzialność i własne ryzyko Usługobiorcy.
 12. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nienależyte wykonanie świadczonych Usług spowodowane w szczególności:
  1. Przerwami w ciągłości dostępu do Internetu niezawinionymi przez Usługodawcę,
  2. Przerwami w dostawie energii elektrycznej niezawinionymi przez Usługodawcę,
  3. Przerwami w ciągłości dostępu do systemu notowań giełdowych niezawinionymi przez Usługodawcę,
  4. Ułomnym działaniem sprzętu i oprogramowaniu Usługobiorcy, za którego pośrednictwem Usługi będą świadczone,
  5. Niestosowaniem się do zaleceń i wskazówek podanych i przesłanych do Klienta w Instrukcji Postępowania z Systemem,
  6. Siłą wyższą.

§ 5 Dochodzenie roszczeń – reklamacje

 1. Reklamacje z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania świadczonych Usług może składać wyłącznie Usługobiorca,
 2. Reklamacja dla swej ważności wymaga formy pisemnej i powinna być przesłana na adres: debarex@wp.pl; systemy@debarex.pl w terminie 30 dni od dnia zaistnienia reklamowanego zjawiska.
 3. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni licząc od dnia wniesienia reklamacji. Za dzień wniesienia reklamacji rozumie się dzień odbioru przez Usługodawcę wiadomości ze złożoną reklamacją.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  1. Imię i nazwisko / nazwę Usługobiorcy
  2. Opis reklamowanego zdarzenia
  3. Datę
  4. Podpis Usługobiorcy
  5. Numer rachunku bankowego, na który należy przesłać ewentualne odszkodowanie

§ 6 Postanowienia końcowe

 1. Aktualne treści Regulaminu, Umowy oraz Cennika znajdują się na stronie internetowej www.debarex.pl

Cennik świadczonych usług

Dokument ten stanowi załącznik Umowy o świadczenie Usług przez DEBAREX

Postanowienia wstępne

 1. Wszystkie opłaty podane w Cenniku wyrażone są w złotych polskich (PLN) i dotyczą Ceny Promocyjnej.
 2. Szczegółowe informacje dotyczące zasad korzystania z Usług są określone w Regulaminie świadczenia usług przez DEBAREX oraz w Umowie o świadczenie usług,
 3. Wszelkie płatności z tytułu świadczonych Usług powinny być przekazane na numer rachunku bankowego,
 4. Po zaksięgowaniu należnej opłaty na rachunku bankowym DEBAREX, Usługodawca wyśle do Usługobiorcy na wskazany przez niego adres korespondencyjny drogą pocztową rachunek za świadczone Usługi,
 5. W przypadku nie doręczenia do Usługobiorcy rachunku za świadczone Usługi na skutek podania przez niego błędnych danych adresowych, Usługodawca zobowiązuje się wysłać wspomniany rachunek ponownie po poprawieniu przez Usługobiorcę danych adresowych oraz uiszczeniu przez Usługobiorcę na rzecz Usługodawcy opłaty administracyjnej w wysokości 50 złotych.
 6. Jako usługi podstawowe rozumie się Usługi, o których mowa §1 Regulaminu świadczenia Usług przez DEBAREX

Cennik usług podstawowych

Promocyjna Opłata Abonamentowa na dostęp do jednego wybranego systemu, na okres 1 miesiąca wynosi:  990 PLN  

Copyright (c) 1994-2019  DEBAREX Wszelkie Prawa Zastrzeżone

debarex@wp.pl        systemy@debarex.pl